Past Presidents

TNOA > Legends > Past Presidents

Past Presidents

TNOA Past Presidents

Sno Name Period
1 Dr. M. Natarajan 1970 – 1976
2 Dr. T.K. Shanmugasundaram 1976 – 1979
3 Dr. A.J. Selvapandian 1979 – 1981
4 Dr. S. Basheer Ahamed 1981 – 1983
5 Dr. S. Soundarapandian 1983 – 1985
6 Dr. A. Subramaniam 1985 – 1986
7 Dr. T.S. Xavier 1986 – 1987
8 Dr. P.V.A. Mohandoss 1987 – 1988
9 Dr. R. Venkatakrishnan 1988 – 1989
10 Dr. P. Soundararajan 1989 – 1990
11 Dr. A. Devadoss 1990 – 1991
12 Dr. K. Sriram 1991 – 1992
13 Dr. (Major) D. Raja 1992 – 1993
14 Dr. Mohamed Farook 1993 – 1994
15 Dr. P. Dhanarajan 1994 – 1995
16 Dr. S.S.K. Marthandam 1995 – 1996
17 Dr. C.T. Alagappan 1996 – 1997
18 Dr. G. Swaminathan 1997 – 1998
19 Dr. I. Shanmuganathan 1998 – 1999
20 Dr. N. Mayilvahanan 1999 – 2000
21 Dr. K. Annamalai 2000 – 2001
22 Dr. M. Rajagopal 2001 – 2002
23 Dr. Aa. Rajamani 2002 – 2003
24 Dr. T. Prabhakaran 2003 – 2004
25 Dr. R.H. Govardhan 2004 – 2005
26 Dr. V. Shanmugam 2005 – 2006
27 Dr. David V Rajan 2006 – 2007
28 Dr. M. Chidambaram 2007 – 2008
29 Dr. P.V. Vijayaraghavan 2008 – 2009
30 Dr. S. Natesan 2009 – 2010
31 Dr. P.V. Jayasankar 2010 – 2011
32 Dr. P.V. Pugalendhi 2011 – 2012
33 Dr. S. Rajasekaran 2012 – 2013
34 Dr. R. Selvaraj 2013 – 2014
35 Dr. Nalli R Yuvaraj 2014 – 2015
36 Dr. C. Raja Ravi Varma 2015 – 2016
37 Dr. R. Siva Kumar 2016 – 2017
38 Dr. S. Ramesh Babu 2017 – 2018
39 Dr. R. Muralidharan 2018 – 2019
40 Dr. J. Dheenadayalan 2019 – 2020
41 Dr SG Thirumalaisamy 2020-21 2020 – 2021