Past Secretaries

TNOA > Legends > Past Secretaries

Past Secretaries

TNOA Past Secretaries

Sno Name Period
1 Dr. P.V.A. Mohandoss 1970
2 Dr. T.S. Xavier
3 Dr. A. Devadoss 1974 – 1977
4 Dr. Mohamed Farook 1977 – 1980
5 Dr. (Major) D. Raja 1980 – 1983
6 Dr. G. Swaminathan 1983 – 1986
7 Dr. A. Sakthivel 1986 -1989
8 Dr. S.S.K. Marthandam 1989 – 1992
9 Dr. David V Rajan 1992 – 1995
10 Dr. A. Rajamani 1995 – 1998
11 Dr. R.H. Govardhan 1998 – 2000
12 Dr. P.S. Shanmugam 2000 – 2002
13 Dr. P.V. Vijayaraghavan 2002 – 2004
14 Dr. P.V. Jayasankar 2004 – 2006
15 Dr. R. Selvaraj 2006 – 2008
16 Dr. Nalli R Yuvaraj 2008 – 2010
17 Dr. C. Raja Ravi Varma 2010 – 2012
18 Dr. V. Singaravadivelu 2012 – 2014
19 Dr. S. Muthuraman 2014 – 2016
20 Dr. M. Antony Vimalraj 2016 – 2018
21 Dr. A. Francis Roy 2018 – 2020